Zápis ze zasedání osadního výboru, konaného dne 4.12. 2015.
Přítomni:
Členové osadního výboru - předseda osadního výboru pan Čáslavský, paní Helclová, paní Velinská, pan Rulák, členka zastupitelstva města Nová Role paní Vávrová, člen zastupitelstva města Nová Role pan Cibuzar, člen stavební komise pan Lapáček a občané Mezirolí.
Pozvána byla paní starostka J. Pokorná, která se dostavila.

Body jednání:
1) Páteřní komunikace
3) OstatníAd 1) Páteřní komunikace
- p.Starostka seznámila přítomné s celým průběhem stavby a související problematikou
- Jednalo se o nejdražší akci v historii Nové Role. Stavba je zkolaudovaná a předána do užívání.
- Vady a nedodělky jsou sepsány. Do 30. 4. 2016 budou reklamované závady odstraněny.
- OV vznesl požadavek na usazení značky „hlavní silnice" - odbočka na IMOS Brno a Lofida na pravé straně, při vjezdu na páteřní komunikaci od školky.Momentálně platí přednost z prava.
- je třeba na jaře dodělat místa pro kontejnery na tříděný odpad
- OV vznesl požadavek na úklid míst,kde stály provizorně kontajnery-OV požádal p.starostku o zajištění zlepšení rozhledových poměrů vykácením náletů při výjezdu z páteřní komunikace na hlavní směr Nejdek.

Ad 2)
- Poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na akci „Rozsvícení vánočního stromku“
- Požadavek od hasičů na pořízení vozidla na přepravu dětí na hasičské soutěže
- Upozornění na zákaz parkování vozidel na chodnících,bude do budoucna řešeno Policíí ČR
-V případě nutnosti úklidu napadaného sněhu neparkovat na komunikaci,znemožněn průjezd techniky
- Kaplička není stále dokončena, práce probíhají
- 9. 12. veřejné zpívání akce Česko zpívá koledy – sraz v 18:00 hod. u Hospody Hubert


Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zápis vyhotovila: Barbora Velinská

Za osadní výbor: Jakub Čáslavský - předseda