Zápis ze zasedání osadního výboru, konaného dne 3.3. 2016.

 

Přítomni:

Členové osadního výboru - předseda osadního výboru pan Čáslavský, paní Helclová, , pan Rulák, pan Tesař, členka zastupitelstva města Nová Role paní Vávrová, člen zastupitelstva města Nová Role pan Cibuzar.p.

Pozván byla pan místostartosta Lichnovský,který se dostavil

 

Program schůze:

1.pronájem a prodej pozemků

2.různé

 

 

Ad 1.)

- Pan Stanislav Cinegr požádal o pronájem pozemku 188/2 ve vlastnictví města.OV souhlasí

- OV byl seznámen se záměrem prodeje pozemku ve vlastnictví města, p.č. 1024, Mezirolí ,                        žadatel :Karel Irlbek, Mezirolí 124, Nová Role.OV souhlasí

Ad 2.)

        V nejbližší době bude zahájeno odstraňování závad na páteřní komunikaci

        Osvětlení je již v souladu se stavebními předpisy

        V rámci odstraňování starého osvětlení byly odstraněny lampy podél požární nádrže,zůstal tak cca 100 m úsek bez osvětlení.Žádáme TS o nápravu

        OV připomíná požadavek na zlepšení rozhledových poměrů vykácením vegetace v místě napojení páteřní komunikace na silnici směr Nejdek

        OV žádá MěÚ o instalaci uzamykatelné vývěsky u objektu knihovny a rekonstrukci stávající u autobusové zastávky / instalace magnetické tabule/

        OV plánuje na sobotu 3.9.2016 uspořádání společenské akce na návsi,bude postupně upřesněno

        Pan Lichnovký seznámil OV s možnostmi zapůjčení mobiliáře města potřebného ke konání společenských akcí/májka,dětský den atd./. Jedná se o možnost zapůjčení stolů,lavic,stanů a ozvučení.Vše spravuje TS Nová Role.

        OV s blížícím se jarem žádá TS o opětovné umisťování kontajnerů na posekanou trávu a bioodpad v počtu min.2kusů

        OV žádá TS o provedení úklidu všech komunikací a vyčištění kanálových vpustí v průběhu března

        OV vznáší dotaz ,jakým způsobem a kdy bude řešena revitalizace návsi po stavbě páteřní komunikace .Je třeba začít řešit co nejdříve,protože se zde konají společenské akce.

 

 

Schůze ukončena v 18.30

 

 

J.Čáslavský-předseda OV