Zápis ze zasedání osadního výboru konaného dne  16. 9. 2016

Přítomni: členové osadního výboru - předseda osadního výboru pan Čáslavský, paní Velinská, zastupitelka města paní Vávrová, zastupitel města pan Cibuzar, člen stavební komise pan Lapáček a občané Mezirolí. Pozvána byla paní starostka Jitka Pokorná, která se dostavila.

Body jednání: 1) Úprava návsi

                           2) Ostatní

   

                       

K bodu 1)

- pan Lapáček vypracoval návrh, který je k nahlédnutí – viz. fotodokumentace

 

 

 

- paní Tintěrová poukazuje na skutečnost, že by bylo dobré doplnit na dětské hřiště tabuli na kreslení

 

K bodu 2)

 

- akce „Rozsvícení vánočního stromku“ je plánována na 26.11.2016

- požadavek na odbor životního prostředí – návštěva dendrologa ve vegetačním období, aby provedl kontrolu  stromů u domů č.p. 190 a 191. Padají veliké suché větvě

- opakované stížnosti občanů na pozdní  sekání pole na parcele  č. 148/21 vlastníka  pí. Masarovičová a parcela č. 148/11 vlastníka IMOS development Brno.

- požadavek na Úřad města Nová Role, aby vznesl dotaz na Krajský úřad Karlovarského kraje, týkající se plánovaného obchvatu Mezirolí. Občané jsou velmi nespokojeni s vysokou frekvencí dopravy na hlavní silnici – kamionová doprava do průmyslových podniků v Nejdku, vozidla rychlé záchranné služby

- pí. Velinská žádá urgentní zhotovení chybějícího zábradlí u výpustě mezi domy č.p. 131 Demkovi a č.p. 228 Bílský po obou stranách komunikace

- poděkování občanů za akci „ Rozloučení s létem“

- pí. Tintěrová požaduje opravu sociálního zařízení v budově knihovny

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hod.

 

Zápis vyhotovila: Barbora Velinská

 

 

Za osadní výbor: Jakub Čáslavský - předseda