Zápis ze zasedání osadního výboru, konaného dne  1. 4. 2016

Přítomni: členové osadního výboru - předseda osadního výboru pan Čáslavský, paní Helclová, paní Velinská, pan Tesař, pan Rulák, zastupitelka města paní Vávrová, člen stavební komise pan Lapáček a občané Mezirolí

Body jednání: 1) Úprava návsi

                           2) Ostatní

                          

K bodu 1)

Bude připraven návrh úpravy návsi.Součásti stavebních prací by měla proběhnout i  úprava  dětského hřiště včetně oplocení.OV vyzývá občany, aby své podněty na možné úpravy směřovali na OV.Pracovní návrh bude vyvěšen na www.meziroli.cz

 

 

K bodu 2)

- Koňská stezka – info o obnově koňské stezky

- Neustále neuklizená koňské exkrementy na silnici. .OV navrhuje změnu koňské stezky tak, aby se vyhnula všem asfaltovým plochám v Mezirol.íNutno vyřešit s majitelkou a provozovatelkou jízdárny Peagas.Jelikož se jedná o opakovaný problém,je třeba aby provozovatel zajišťoval pravidelný úklid.

- Pronájem předzahrádek – návrh, kdo z občanů bude mít zájem o pronájem předzahrádek, které na vlastní náklady osadili zelení a starají se tuto plochu.Je třeba projednat s MěÚ.

- Dotaz, kdy budou zahájeny opravné práce na páteřní komunikaci

- Havarijní stav  ( sesuv břehu ) potůčku v biokoridoru u Bilských po výstavbě páteřní komunikace – nutno odstranit.

- Nutno oslovit Povodí Ohře ohledně pročištění potůčku v biokoridoru u Bilských

- Neutišený stav vyčnívajících pařezů v horní části vsi, vzniká veliké  nebezpečí poranění .Ov žádá o vyfrézování,případně výsadbu nových stromů

- Zajistit výmalbu kapličky. Úklid kapličky, výzdobu a ostatní zajistí B. Velinská a dobrovolnice

- OV požaduje osazení obce odpadkovými koši včetně obalů na psí exkrementy

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.

 

Zápis vyhotovila: Barbora Velinská

 

Za osadní výbor: Jakub Čáslavský - předseda