Zápis z jednání  osadního  výboru Mezirolí  dne 2.12.2016

                             v hostinci  Hubert  Mezirolí

ítomni :  členové osadního výboru - pan Tesař, pan  Čáslavský-předseda osadního výboru

zastupitelka města paní Vávrová, člen stavební komise pan Lapáček

 Omluveni  : pan Rulák, paní Velinská , paní Helclová

 

Body:    1.zhodnocení akcí

                2.rekonstrukce návsi

                3.osobnost roku 2016

 

 

K bodu 1)

P.Čáslavský zrekapituloval akce ,které v r.2016 uspořádal OV Mezirolí.Jednalo se o akci Rozloučení  s létem a Rozsvěcení vánočního stromu.Obě akce měly u občanů pozitivní ohlas a OV by v jejich pořádání chtěl pokračovat i v příštích letech.V této souvislost OV zažádal o navýšení rozpočtu pro rok 2017.

K bodu 2)

P.Lapáček seznámil s průběhem příprav na připravovanou rekonstrukci návsi.Projektové práce budou zahájeny začátkem roku 2017.S projektantem bude p.Lapáček v kontaktu.Celá akce by měla být zrealizována v příštím roce.

 

K bodu 3)

Na Osobnost roku 2016 vyhlašovanou Městem Nová Role navrhuje OV p.M.Pospěcha ,který se vede úspěšný oddíl mladých hasičů SDH Mezirolí.

 

Schůze ukončena v 18.45

 

Zápis provedl J.Čáslavský

 

V Mezirolí dne 6.12.2016

                                                                                                              Jakub Čáslavský

 

                                                                                                              předseda OV Mezirolí