Schůze OV dne 3. 3. 2017


Přítomni: předseda OV pan Jakub Čáslavský, paní Barbora Velinská, členka zastupitelstva města paní Jitka Vávrová, člen zastupitelstva města pan Vít Cibuzar, člen stavební komise pan Antonín Lapáček, starostka města paní Jitka Pokorná a občané Mezirolí

Omluveni: p.Tesař,p.Rulák

Body jednání:

1) Ptačí chřipka

Jsme ve stavu ohrožení. Mezirolí je zatím pouze pod dozorem, ale prozatím žádné opatření není uloženo (sčítací archy, uzávěr drůbeže atd…..)

2) Oprava komunikace

Osadní výbor provede kontrolu komunikace, přivítá od občanů, pokud budou mít nějaká zjištění týkající se poničení komunikace

Občané poukazují na poškození komunikace od zemědělské techniky p. Kubernáta.Výjezd z prostoru statku v horní části.Bude se řešit.

Budou dodělány komunikace dle plánu, které nebyly zhotoveny na podzim 2016

3) Náves

Až bude hotov projekt, budou odstraněny herní prvky a začnou terénní úpravy a následně úprava návsi dle projektu. Mimo jiné budou dosavadní herní prvky zabudovány zpět, případně doplněny novými. Na úpravu návsi v Mezirolí je vyčleněno 600.000,- Kč z městského rozpočtu.

Občané se ptají, z jakého důvodu došlo k poražení 3 vzrostlých stromů líp na návsi.Paní starostka slíbila odpověď.

4) VAK

Letos proběhne odkanalizace poslední části obce, a sice podél MŠ. Občané budou napojeni na veřejnou kanalizaci.

5) Odpad

OV žádá, aby technické služby v měsíci březnu začaly přistavovat kontejnery na bioodpad a žádá o zvětšení kapacity kontejnerů na tříděný odpad

Občané žádají zvážení možnosti zřídit nové místo pro tříděný odpad a to naproti Lakovně Králíček

Občané upozorňují, že kontejnery naproti Helclům jsou postaveny moc do komunikace a není tak výhled při výjezdu na hlavní ulici

6) Akce pro rok 2017

- Májka 30. 4. (hasiči Mezirolí)

- Dětský den termín bude upřesněn (hasiči Mezirolí)

- Akce pro děti 10. 6. 2017 (Balcare Club)

- Rozloučení s létem 3. 9. (OV)

- Rozsvěcení vánočního stromu25.11. (OV)


7) Termíny veřejných schůzí

Vždy v pátek Re Hubert od 18h a to ve dnech 3.3., 2.6., 6.10., 1.12. 2017

8) Různé

OV žádá o řešení problému neustálého parkování osobních vozidel na chodnících.Žádáme MěÚ, aby tento problém řešila Policie ČR


Zápis vyhotovila: B. Velinská

 

Schůze ukončena v 18:50 h